Vedtægter

Foreningsvedtægter - Odense Håndbryggerlaug

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Odense Håndbryggerlaug og dens hjemsted er Odense.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er:

-   at fremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl
-   at fremme kendskabet til og nydelsen af øl af god kvalitet
-   at skabe rammer om et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer

§ 3. Aktiviteter
Foreningen kan:

-   afholde laugmøder
-   lave smagsarrangementer
-   arrangere inspirationsture til andre bryglaug, bryggerier, øl-messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelser med godt øl
-   skabe mulighed for at medlemmerne kan brygge deres eget øl
-   være med til at udvikle og afprøve nye øl opskrifter

§ 4. Medlemmer
Foreningens medlemmer skal være fyldt 18 år.

§ 5. Økonomi
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent opkræves 1 gang årligt, og gælder fra 1/1 til 31/12.
Ved udmeldelse inden for kontingentperioden tilbagebetales det resterende kontingent ikke.
Ved indmeldelse før 1/10 betales fuldt årskontingent, herefter betales nedsat kontingent.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen kundgøres ved annoncering på Odense Håndbryggerlaugs mailingliste og hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage inden mødet. Forslagene sendes ud på foreningens mailingliste senest 5 dage før mødet.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1)   Valg af dirigent
2)   Valg af stemmetællere
3)   Formandens beretning
4)   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5)   Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6)   Behandling af indkomne forslag
7)   Valg af formand
8)   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9)   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10)  Eventuelt

§ 8. Stemmeret og afstemning
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.
Kontingent skal være betalt minimum 7 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer, øvrige beslutninger vedtages ved simpelt flertal.
Afstemning sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
Valg til bestyrelsen sker ved pointmetoden.
Valg til bestyrelsen sker altid skriftligt.
Hvert medlem må personligt afgive sin stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år.
Formanden vælges for 1 år af gangen.
Bestyrelsen er selvsupplerende, ud over den valgte suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kasserer og en sekretær og fastlægger selv sin forretningsorden og øvrige ansvarsfordeling.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Revisorer og revisorsuppleant kan vælges uden for foreningens medlemmer.
Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer.

§ 11. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsens opgaver er at:

-   arrangere laugmøder mindst 10 gange årligt.
-   arrangere deltagelse i arrangementer der tegner foreningen udaftil
-   opretholde og vedligeholde en hjemmeside og en mailingliste

§ 12. Opløsning af foreningen
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.
Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler. Disse skal anvendes til formål, der er i overenstemmelse med vedtægternes §2. Eventuelt tiloversblevne midler skal overgå til et alment ølrelateret velgørende formål.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 14/2-2008